Strand

Ökade möjligheter med nytt förslag för strandskydd

Nu öppnas nya möjligheter för landsbygdsutveckling: Kommunerna i Umeåregionen samarbetar kring strandskydd och har tagit fram ett förslag på tematiskt tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen.

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun i sin översiktsplan redovisa områden som kan gynna utveckling, sysselsättning och service på landsbygden. Förslaget omfattar så kallade LIS-områden, områden för "landsbygdsutveckling i strandnära läge". I LIS-områden kan lättnader i strandskyddet bli aktuellt för exempelvis boende, turism eller andra verksamheter som bedöms kunna utveckla landsbygden.

I förslaget finns också en samsyn på strandskyddsplanering i Umeåregionen, riktlinjer för att peka ut LIS-områden i Umeåregionen och riktlinjer specifikt för Umeå kommun.

Ta del av förslaget

Förslaget på tillägg till översiktsplan, med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och samrådsredogörelse:

Strandskydd i Umeåregionen, tillägg till översiktplan med miljökonsekvensbeskrivning
(pdf, 3,3 MB)

Strandskydd i Umeåregionen, samrådsredogörelse
(samlade synpunkter från tidigare samråd, pdf)

Kontakt

Har du frågor om förslaget på strandskydd i Umeåregionen, kontakta:

Agnetha Fahlgren
Bjurholms kommun
0932-140 20
E-post

Sune Höglander
Nordmalings kommun
0930-140 90
E-post

Tommy Johansson
Robertsfors kommun
0934-140 15
E-post

Pernilla Helmersson
Umeå kommun
090-16 11 95
E-post

Jan Olofsson
Vindelns kommun
0933- 140 86
E-post

Bo Hellsing
Vännäs kommun
0935-14 52 11
E-post

Vad är strandskydd?

Läs mer om strandskydd (pdf)

Broschyr från Boverket och Naturvårdsverket

Inloggning arbetsgrupp

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.