Vindkraft

Plan för framtidens vindkraft i Umeåregionen

Var kan utbyggnaden av vindkraft i Umeåregionen ske? Umeåregionens kommuner har samarbetat kring att ta fram ett gemensamt tillägg till översiktplan för vindkraft.

Planen studerar möjliga exploateringslägen och omfattar gemensamma riktlinjer för etablering av vindkraft. Det innebär gestaltningsfrågor, placering och om enstaka vindkraftverk ska tillåtas eller om vindkraftsparker ska förordas.

Plan antagen

Planen har tagits fram genom en dialog med medborgare och politiker för att öka kunskapen och få in synpunkter kring utbyggnad av vindkraft. Den har varit på samråd och utställning och inkomna synpunkter har vägts in i planen, som under 2010 antogs av kommunfullmäktige i Umeåregionens kommuner.

Vindkraft i Umeåregionen – tillägg till översiktplan (pdf, 9 MB)

Virtuella vindkraftsmiljöer

Som ett stöd för allmänheten och intressegrupper har sex områden, ett i varje kommun, visualiserats med hjälp av 3D-filmsekvenser. Syftet med de virtuella miljöerna, som är skapade utifrån hur verkligheten ser ut, är att ge ökad förståelse för hur det kan komma att se ut på de platser som föreslås för utbyggnad av vindkraft.

Kartmaterial och 3D-visualiseringar/filmsekvenser över föreslagna områden finns att ta del av via en översiktskarta under områden på förslag.

En filmsekvens från Vindeln kan du se i högerspalten på sidan.

Blåser mer i inlandet

En utgångspunkt för utbyggnad av vindkraft är kunskap om var det blåser bra, något som Uppsala universitet har kartlagt. Tidigare var intresset för utbyggnad av vindkraft kopplat till antingen kust eller fjäll. Analyserna visar att det blåser mer i inlandet än vad man tidigare har trott. Det innebär att stora områden som ligger på lite högre höjder i inlandet numera är intressanta för utbyggnad av vindkraft.

Läs mer om vindkraft

Motstående intressen vid vindkraftsutbyggnad:

  • Riksintressen: natur- och kulturmiljöer, fornlämningar, friluftsliv, turism, mineraltillgångar, totalförsvar, rennäring och kommunikationer
  • Skyddade områden: Natura 2000-områden, naturreservat, nyckelbiotoper, biotopskyddsområden med mera
  • Sjöfart och luftfart
  • Annan markanvändning: kommunala översiktsplaner och detaljplaner, bostäder, jordbruk, jaktmark med mera
  • Naturvärden: fåglars flyttstråk, fladdermöss med mera
Vindeln - vindkraftsfilm

Klicka på bilden för att se en film över hur en vindkraftspark på Fäbodliden i Vindeln skulle kunna se ut.

Kontaktperson

Sara Wård
Umeå kommun
090-16 14 26
E-post

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.