Drake

Mer om vindkraft

Enligt resursplanen för vindkraftsproduktion i Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln och Robertsfors uppskattas vindkapaciteten räcka för en årlig produktion av cirka 2 TWh (terrawattimmar).

Vindkraftsproduktionen i hela Sverige var 2007 cirka 1,4 TWh. Sverige har ett nationellt mål att producera 10 TWh vindkraft årligen 2015, men regeringen har visat intresse för att höja produktionsmålet till 30 TWh per år senast 2020. I jämförelse kommer vindkraftsparken på Gabrielsberget att producera cirka 0,24 TWh per år. Vattenkraftverket i Stornorrfors har en årlig produktion av 2,3 TWh.

Riktlinjer för vindkraftsutbyggnad:

 • Årsmedelvind på över 7 meter/sekund på 103 meters höjd
 • Minst 1 000 meter från bostäder och fritidshus
 • Tillräckligt stora områden för att klara minst 5 vindkraftverk (minst 100 ha)
 • Närhet till befintligt elnät och tillgång till vägar i området
 • Inga verk inom områden med andra riksintressen, till exempel flyttleder och betesområden för rennäringen
 • Undvika naturreservat och Natura 2000-områden
 • Inga verk inom stoppområde enligt Boverket
 • Minst 3 km från land och max 15 km ut till havs
 • Verk får inte bullra mer än 40 dBA vid närmaste hus

Fakta om vindkraft

Vindkraft som energikälla:

 • Förnybar och oändlig resurs
 • "Gratis" energi
 • Inga miljöfarliga utsläpp
 • Kräver utbyggnad av befintligt elnät

Prestanda för vindkraftverk:

 • Vindhastighet: 4—25 m/s
 • Effekt: 600 kW—5 MW
 • Rotordiameter: 50—80 m
 • Tornhöjd: 60—80 m 
 • Landbaserat verk på 1 MW kan producera 2 500 MWh/år
 • Havsbaserat verk på 3,5 MW kan producera 14 000 MWh/år

Nationellt mål för produktion:

 • 2010 program och strategier färdiga
 • 2015 Årlig produktion på 10 TWh, varav 6 TWh till havs och 4 TWh på land

Kriterier för vindkraft
Energimyndigheten har tagit fram kriterier för lämpliga områden för elproduktion med vindkraft. De föreskriver en medelvind på 7 m/s på 103 meters höjd inom 1,5 km² med ett visst avstånd till bostäder.

Läs mer på: www.energimyndigheten.se

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.