Städ- och verksamhetsservice i Umeå har startat upp ett jämställdhetsarbete

Städ- och verksamhetsservice i Umeå kommun har påbörjat en omfattande satsning på jämställdhet. Hos oss har hela personalstyrkan fått utbildning om jämställdhet, genus och normer.

Vi får stöd av Umeåregionens projekt Normstorm och Umeås projekt Ledningskraft för att chefer och personal ska kunna få ökad kunskap och hitta metoder för att arbeta med att utveckla jämställdheten i den egna verksamheten.

Arbetar efter kommunens politiska beslut


Vi startade upp vårt jämställdhetsarbete för att det finns ett politiskt beslut som togs inom Umeå kommun att jämställdhet ska genomsyra våra styrande dokument och vi ville också kunna få till en väl fungerande jämställdhetsplan för verksamheten. Vi ansåg också att vi behövde få in fler män inom lokalvården, vi ville få till en bättre könsfördelning bland våra anställda. Vi har idag 17 procent män i vår lokalvårdsgrupp och vill gärna se fler män som söker jobb hos oss. Ju mer vi lär oss om jämställdhet desto mer anser vi dock att andra saker kanske är viktigare att prioritera än att enbart stirra oss blinda på könsfördelning. Att alla har rätt till en jämställd arbetssituation varje dag ser vi som det viktigtaste mål vi vill sträva mot.

Betalt och obetalt arbete


Processutbildningen i jämställdhet har inneburit att vi har börjat reflektera kring jämställdhet och samtala om de skillnader som faktiskt är. Vi vill att våra anställda ska fundera kring vem som tar ut föräldraförsäkringen, och varför? Vem är egentligen projektledaren hemma och hur påverkar obetalt hemarbete den energi och det engagemang jag kan ta med mig till jobbet? För hur vi har det hemma påverkar också hur vi upplever vårt arbete, det är vi övertygade om. Vi på Städ- och verksamhetsservice har idag endast heltidsanställningar förutom några få som själva valt att arbeta deltid.
Städ- och verksamhetsservice

Birgitta Persson Ståhl, chef, städ- och verksamhetsservice

Nya krav på chefer


Just nu står vi inför att implementera våra nya kunskaper i hela verksamheten. Vi tänker använda oss av våra arbetsplatsträffar för reflektion och träning i att se vår verksamhet och de egna arbetsuppgifterna i relation till jämställdhetsarbetet. Detta ställer också nya krav på oss chefer för att vi ska kunna tänka jämställdhet i alla led och tillgodose de behov som finns för kunna verka som en mer jämställd arbetsplats.

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.